در این بخش از سایت لینک دانلود برخی از نرم افزارها و اطلاعات مورد نیاز در بخش تهویه مطبوع قرارداده شده است.

دانلود نرم افزار سایز کانال

دانلود نرم افزار سایز لوله

دانلود نرم افزار انتخاب کویل

دانلود نرم افزار انتخاب فن کامفری

دانلود نرم افزار انتخاب فن نیکوترا

دانلود هند بوک اشری

دانلود نرم افزار کریر HAP

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور
BITZER

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور
BOCK

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور
HANBEL

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور REFCOMP

دانلود نرم افزار چارت سایکرومتریک
PSY CHART

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور
DANFOSS

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور COPELAND

دانلود نرم افزار انتخاب کمپرسور FRASCOLD

در حال اصلاح و به روز رسانی این بخش هستیم

TAHVIEH AZARBAD
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟